------------------------ ---------------------------------------------------

Xenophobia's Kunoichi

 

Tsunade

 

Anko

 

Anko                                                                                 Color by Ubernoob

Kurenai                                                                        Color by Ubernoob

Shizune

Color by Ubernoob

 

Hinata                                                                       colored by Abfluvver

   Colored by  S                                      Colored by Stonewalker

Colored by Ova-Flo

Ino                                                                            Colored by Stonewalker

Sakura                                                                      Colored by Stonewalker

Colored by Spazz Bot

 

Tenten (color by DYMM)

 

 

Temari                                                                               pre-Kurenai