Ino-Shika-Cho

 

Team 10

 

Fathers of Ino, Shikamaru, Choji

about 8

about 11

Skinny Choji

Ino

Choji

Shikamaru