Kiba and Shino

 

Kiba, Shino, Hinata, Naruto about 11-12.

Kiba about 11

Kiba and Akamaru present (12)

Kiba's mom and sister

Shino present (12)

Shino's dad